Ogłoszenia i komunikaty

Najnowsze informacje, ogłoszenia i komunikaty dla mieszkańcówOgłoszenie o pracę

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem zatrudni pracownika na stanowisko hydraulika

Wymagane:

prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, podstawowa znajomość zasad działania oraz napraw sieci wod-kan

Mile widziane:

uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki

Praca na cały etatna atrakcyjnych warunkach z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Podanie o pracę wraz z CV prosimy składać w sekretariacie SKR Ostrowite w godz. 7-15

Czytaj dalej +

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 12.07.2021r. będzie wstrzymana dostawa wody dla miejscowości Kosewo ul. Wspólna , Olszowa oraz miejscowości Tomiszewo.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej +

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 09.06.2021 w godzinach 9-12 zostanie wstrzymana dostawa wody dla miejscowości Kąpiel. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Czytaj dalej +

Ogłoszenie

Spółdzielnia Kółek Rolniczych informuje, że z dniem 07.06.2021r. na podstawie Art.24f punkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wchodzą w życie nowe stawki opłat taryfowych na lata 2021-2024.  Z nowymi stawkami można się zapoznać w zakładce taryfy, bądź na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.

Czytaj dalej +

Ogłoszenie

Spłółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem informuję, że od dnia 17.05.2021 punkt przyjmowania ścieków z oczyszczalni przydomowych został uruchomiony. Usługę można zgłaszać pod numerami telefonicznymi Spółdzielni.

Czytaj dalej +

Ogłoszenie

Spłdzielnia Kółek Rolniczych informuje, że w związku z awarią punktu przyjmowania ścieków z przepompowni przydomowych do odwołania  usługa  nie będzie realizowana.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej +

Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020r oczyszczalnia Gostuń przyjmuje do dalszego przetworzenia ścieki z oczyszczalni przydomowych. Usługę należy zgłaszać telefonicznie bądź w siedzibie firmy. Ponadto informujemy , że ściek z oczyszczalni przydomowej będzie odbierany od osób które zgłosiły użytkowanie oczyszczalni do Gminy Ostrowite. Brak takiego zgłoszenia uniemożliwi odbiór. 

Z cennikiem usługi można się zapoznać na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy lub uzyskać informację telefonicznie.

Czytaj dalej +

Ogłoszenie

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem Informuje, że w dniu 20.10.2020r zostanie wstrzymana dostawa wody dla miejscowości Ostrowite ulice Słoneczna, Koscielna, Łąkowa, Zielona w godz. 8-10.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej +

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem informuje, że w dniu 30.09.2020r zostanie wstrzymana dostawa wody dla miejscowości Giewartów , Kosewo, Skrzynka, Lipnica, Naprusewo, Giewartów Holendry, Sienno, Świnna , Wiktorowo, Siernicze Małe, Siernicze Wielkie, Borówiec w godzinach  9:00-11:00 . Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej +

Ogłoszenie

       W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce , oraz z uwagi na rezyko związane z zakażeniem wirusem Covid-19 , w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców i pracowników, Spółdzielnia Kółek Rolniczych od 01.04.2020r. do odwołania nie będzie prowadzić odczytu wodomierzy. Rachunki za zużytą wodę i kanalizację będą wystawiane szacunkowo i dostarczne odbiorcom do skrzynek pocztowych. Faktury szacunkowe nie będą korygowane, a ewentualne rozbieżności między obciążeniem szacunkowym a stanem faktycznym zostaną wyrównane przy następnym odczycie .

     Prosimy o regulowanie należności w terminie oraz w miarę możliwości dokonywania płatności na konto Spółdzielni lub bezgotówkowo w kasie .

 

Czytaj dalej +

Informacja

Informujemy, że od dnia 01.02.2019r. płatności w kasie SKR można również dokonywać za pomocą karty płatniczej.

Czytaj dalej +

Godziny pracy- kasa SKR

Informujemy , że od 17.12.2018 roku kasa Spółdzielni będzie obsługiwać klientów w godzinach:

poniedziałek 7;15 - 16

wtorek-piątek 7;15 - 14;30

Czytaj dalej +

Klauzula dotycząca RODO

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Zachodnia 8A, 62-402 Ostrowite, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 2. kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

 5. podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Spółdzielni Kółek Rolniczych, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: inspektor@osdidk.pl

Czytaj dalej +

Ogłoszenie o pracę

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem zatrudni pracownika na stanowisko

hydraulika ( obsługa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej )

Wymagane: 

-prawo jazdy kat. B

-umiejętność pracy w zespole

-kultura osobista

Mile widziane:

-znajomość zasad działania oraz napraw sieci wod-kan

-zamieszkanie na terenie Gminy Ostrowite

Praca na cały etat z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Podanie o pracę wraz z CV prosimy składać w sekretariacie SKR Ostrowite w godz. 7-15.

Czytaj dalej +

Taryfa za wodę i ścieki

Spółdzielnia Kółek Rolniczych informuje , że z dniem 06.06.2018r wchodzą w życie nowe taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szczegóły można uzyskać w zakładce Taryfa.

Czytaj dalej +